1. Algemene bepalingen: Definities

1.1 De Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog: de voor het publiek opengestelde ruimten in het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog, terrein Poeldonkweg 5, Den Bosch, te verstaan; de loopgraven.

1.2 Bezoeker: een ieder die het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog terrein betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog.

1.3 Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog.

1.4 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog.

1.5 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

1.7 Functionarissen van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog in opdracht van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.

2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Toegang Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog

3.1 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog terrein te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs of uitnodiging.

3.2 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog of een daartoe door de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog bevoegd verklaarde instantie.

3.3 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog, bij gebreke waarvan de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog de Bezoeker de toegang tot het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog kan ontzeggen.

3.4 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog terrein heeft betreden.

3.5 Tickets zijn geldig tot een jaar na uitgifte.

3.6 Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.

3.7 De Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog. Een dergelijke aanpassing van de openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

4. Verblijf in het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog

4.1 Het verblijf van Bezoeker in het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog is voor eigen rekening en risico.

4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot terreinbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het terrein worden ontzegd zonder dat de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

4.3 Het meenemen van kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. De Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 4.3 heeft meegenomen in het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog.

4.5 De Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog terrein c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. De Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een voorwerp, een terroristische aanslag of geweld van een andere orde, is de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens hij het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog terrein verlaat.

5. Gedragscode

5.1 Bezoeker zal in het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog terrein:

a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen;
b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur);
c. geen (huis-)dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft;
d. niet roken;
e. geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in een voor dat doel, met toestemming van de staf opgezette tent
f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken;
g. Gemaakte foto’s, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.3;
h. niet tekenen of schilderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog. Bezoeker kan zich hiervoor wenden tot de informatiebalie danwel kassa.

5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

5.3 Op het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog terrein gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

6. Restitutie

6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog aan Bezoeker:
a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog;
b.het gedeeltelijk gesloten zijn van het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog terrein, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal;
d. schade veroorzaakt door andere bezoekers;
e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten op het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog terrein.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog
en wel
a. tot maximaal het door de verzekeraar van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog aan de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel
b. de ter zake van de schade door een derde aan de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog uitgekeerde vergoeding.

7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.

7.4 Aansprakelijkheid van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

7.5 Met het betreden van de terreinen- (-het terrein, de ruimtes) in gebruik door de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog, gaat de Bezoeker akkoord met de algemene voorwaarden. Bij de ingang van het terrein- (de terreinen, de ruimtes) in gebruik door de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog zal zulks ook aangegeven worden.

8. Overmacht

8.1 Als overmacht voor de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

9. Gevonden voorwerpen

9.1 Door Bezoeker in het Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de kassa of de informatiebalie van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog.

9.2 De Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Den Bosch.

9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog over de status van de vermeende eigenaar is de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

10. Klachtenregeling

10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een een e-mail te sturen aan info@eecwo1.nl

10.2 De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

11. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

11.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog.

11.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Stichting Educatief Experience Center Eerste Wereldoorlog voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.